Tổng hợp các phương pháp chứng minh bất đẳng thức thường dùng

Tổng hợp các phương pháp chứng minh bất đẳng thức thường dùng trong chương trình Toán cấp 3. Các cách chứng minh bất đẳng thức hay, có ví dụ minh họa.

Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức gồm có:
1. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng định nghĩa
2. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng phép biến đổi tương đương
3. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng bất đẳng thức phụ
4. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng bất đẳng thức Cosi
5. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng bất đẳng thức Bunhiacopxki
6. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng bất đẳng thức Trê bư sép
7. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng bất đẳng thức Brnouli
8. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng tính chất bắc cầu
9. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng dùng tính chất của tỉ số
10. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội
11. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng cách dùng bất đẳng thức trong tam giác
12. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng cách sử dụng hình học và tọa độ
13. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng cách đổi biến số
14. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng cách sử dụng tam thức bậc 2
15. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng quy nạp toán học
16. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng chứng minh phản chứng
17. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng cách sử dụng biến đổi lượng giác
18. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng cách sử dụng khai triển nhị thức Newton
19. Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng cách sử dụng tích phân

Dưới đây là chi tiết của các phương pháp trình bày ở trên.