Bất đẳng thức Garfunkel và một số mở rộng – Lê Hữu Điền

Bài viết giới thiệu về Bất đẳng thức Garfunkel và một số mở rộng của bất đẳng thức này mà tác giả Lê Hữu Điền sưu tầm được.

Bất đẳng thức Garfunkel là một trong các bất đẳng thức đại số thu hút được nhiều sự quan tâm trong giới bất đẳng thức, do đó cũng có không ít cách chứng minh được đưa ra cho nó. Đặc biệt là thời kì phát triển mạnh mẽ của bất đẳng thức.

1. Giới thiệu bài toán Garfunkel

[latex]\displaystyle \frac{a}{{\sqrt{{a+b}}}}+\frac{b}{{\sqrt{{b+c}}}}+\frac{c}{{\sqrt{{c+a}}}}\le k\sqrt{{a+b+c}}[/latex]

2. Một số cách chứng minh bất đẳng thức Garfunkel

3.  Một số mở rộng bất đẳng thức Garfunkel