Chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương

Phương pháp chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương là phương pháp sử dụng sự biến đổi qua lại của các bất đẳng thức.

Để có thể sử dụng tốt phương pháp này, các em cần phải nắm vững những kiến thức cần thiết về biến đổi lượng giác, các đẳng thức, bất đẳng thức trong tam giác để đưa về các bất đẳng thức lượng giác cơ bản quen thuộc:

|sin x| ≤ 1 ; |cos x| ≤ 1

Dưới đây là các ví dụ dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh bất đẳng thức lượng giác.

Chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương-1