Lý thuyết phương trình đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng: vectơ chỉ phương, phương trình tham số, vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng.

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng

2. Phương trình tham số của đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-1

3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-2

4. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-3

Lý thuyết phương trình đường thẳng-4

5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-5

6.Góc giữa hai đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-6

Lý thuyết phương trình đường thẳng-7

7.Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng-8

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur